• نام پروژه: پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران در روزهای‌ 16 و 17 بهمن ­ماه 1392 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد. این کنفرانس به­‌منظور به اشتراک‌­گذاری دستاوردهای پژوهشگران بخش­‌های مختلف دانشگاه و صنعت، توسط انجمن احتراق ایران و دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد. محورهای اصلی این کنفرانس تئوری سوخت و احتراق، سوخت و احتراق صنعتی، موتورهای درون‌سوز، سیستم­‌های توان و پیشرانش، محیط زیست و ایمنی، سوخت و احتراق در بخش­‌های تجاری و مسکونی، و مدیریت و اقتصاد سوخت و احتراق را شامل می‌­شد.

لیست مقالات پذیرفته‌شده کنفرانس:

1- بررسی عملکرد فرایند گازسازی زیست‌توده در یک راکتور بستر سیالشده حبابی؛ مدلسازی سینتیکی

حجت قاسمی، رسول شاهسون

دریافت مقاله


2- مدلسازی سینتیکی گازسازی سوختهای سنگین در یک راکتور جریان حامل

حجت قاسمی، سید محسن بهشتی، رسول شاهسون

دریافت مقاله


3- افزایش ایمنی و راندمان اقتصادی با تولید انرژی از سوخت متان حاصل از عملیات گازکشی معدن زغالسنگ طبس

عادل طاهری، فرهنگ سرشکی

دریافت مقاله


4- بررسی تجربی و عددی نسبت اکسید کننده به سوخت در سوخت جامد KnSu

مصطفی اردشیری، محمد حسن جوارشکیان

دریافت مقاله


5- شبیه سازی احتراق سوخت رادیکال آزاد و اثرات آن بر روی آلایندههای خروجی و عملکرد موتور

کورش عطاریان، حسین قماشی، امین میرزامحمد

دریافت مقاله


6- تأثیر ساختار انژکتور از دیدگاه شعاع انحنای ورودی نازل و زاویه نازل ها بر احتراق و آلایندگی

هادی تقوی فر، شهرام خلیل آریا

دریافت مقاله


7- ارائه ی یک مکانیزم کاهشی جدید برای اکسیداسیون متان به روش حداقلسازی خطای شبیه سازی

علی اسدی، علیرضا فارسیزاده، جواد خادم

دریافت مقاله


8- بررسی تاثیر رطوبت نسبی موجود در هوای ورودی به محفظه احتراق ، در احتراق غیر پیش آمیخته متان/ هوا بر میزان ماکزیمم دما و انتشار آلودگیNOx

صالح توده فلاح، محمدصادق ولیپور

دریافت مقاله


9- تاثیر متیل استر روغن چربی طیور بر آلاینده های خروجی اگزوز یک موتور دیزل

مالک باوفا ، محمد طبسی زاده، عبدالعلی فرزاد، برات قبادیان، حسین عشقی

دریافت مقاله


10- استحصال بیودیزل از روغن چربی طیور محتوی اسید چرب آزاد بالا

مالک باوفا ، محمد طبسی زاده، عبدالعلی فرزاد، برات قبادیان، حسین عشقی

دریافت مقاله


11- مطالعه عددی احتراق-آشفتگی- تشعشع در شعله های نفوذی متان- هیدروژن همراه با حضور جسم جداکننده

بابک کشیر، صادق تابع جماعت

دریافت مقاله


12- بررسی سوزش فرسایشی در موتورهای پیشرانه جامد

معصومه ندیمی، سید هوشنگ خاندانی، علی اسدی

دریافت مقاله


13- بررسی تاثیرات نانو بر خواص احتراقی پیشرانههای جامد دو پایه و دو پایه اصلاح شده کامپوزیتی (CMDB)

معصومه ندیمی، سید هوشنگ خاندانی، علی اسدی

دریافت مقاله


14- بررسی عددی تاثیرات اضافه نمودن هیدروژن و بخارآب بر انتشار آلایندهها در احتراق پیش آمیخته متان-هوا

اسماعیل خسروجردی، حمید ممهدی هروی، سروش خسروجردی

دریافت مقاله


15- بررسی اثر دوران بدنه بر کارایی کوره دوار ذوب آلومینیوم با استفاده از شبیه سازی عددی

مجتبی رحیمپور، کیومرث مظاهری، یسیدحسین سیدین

دریافت مقاله


16- اثر دیواره موجدار بر احتراق پیش آمیخته متلاطم متان-هوا در محیط متخلخل

سید علی ناقدی فر، حمید ممهدی هروی وایمان زحمتکش

دریافت مقاله


17- مطالعه عددی پایداری شعله احتراقی مخلوط پروپان- هوا در یک میکرو برنر با کانال واگرا

حمیدرضا عسکری فرد جهرمی،سیامک حسین پور

دریافت مقاله


18- بررسی تشکیل آلایندههای NOX در مدل دو بعدی شعلهی پیش مخلوط جزئی جریان مخالف

سیامک حسینپور، سیدجعفر پارچینی

دریافت مقاله


19- بررسی ایمنی مصالح ساختمانی در برابر آتش به کمک مدلسازی گسترش شعله

فرزانه کاظمی قلعه جوق، آرش نجفی، علی نعمت اله زاده

دریافت مقاله


20- تهیه و تعیین خصوصیات فیزیکی – شیمیایی نانوکاتالیست با استفاده از مواد پیشرو استات جهت بکارگیری در

CuO-ZnO-Al2O3/HZSM- 5 سنتز مستقیم دی متیل اتر :اثر مدت زمان تابش اولتراسوند

سمیه الهیاری، محمد حقیقی، امن اله عبادی، شاهین حسین زاده

دریافت مقاله


21- تأثیر توان اولتراسوند در خواص فیزیکی شیمیایی و عملکرد کاتالیستی– نانوکاتالیست CuO-ZnO-Al2O3/HZSM- 5 سنتزی از مواد پیشرو نیترات جهت استفاده در تبدیل مستقیم گاز سنتز به DME به عنوان سوخت سبز

سمیه الهیاری، محمد حقیقی، امن اله عبادی، حبیب قوام سعیدی

دریافت مقاله


22- تبدیل گاز سنتز به متانول روی کاتالیست نانوساختار CuO-ZnO-AL2O3 سنتزی به روش اولتراسوند همرسویی با استفاده از مواد پیشرونیترات

سمیه الهیاری، محمد حقیقی، امن اله عبادی، حبیب قوام سعیدی

دریافت مقاله


23- مطالعه اثرات سینتیک های شیمیایی برروی احتراق در کوره های متخلخل

نگین معلمی خیاوی، سیامک حسین پور

دریافت مقاله


24- بررسی رفتار جریان دوفاز واکنشی در یک محفظه احتراق (احتراق غنی، اختلاط سریع، احتراق رقیق) RQL

حامد زینی وند

دریافت مقاله


25- بهینهسازی واکنش تولید بیودیزل از روغن گیاهی کرچک با استفاده از امواج فراصوت و به کمک روش سطح پاسخ

محمدرضا سبزی ملکی، برات قبادیان، محسن مظلوم فارسیباف، مسعود دهقانی صوفی، غلامحسین نجفی

دریافت مقاله


26- شبیهسازی عددی جریان آشفته احتراقی بهمنظور ارائه طرح کاهش آلایندگی CO در یک کوره پس سوز پسماندهای نفتی فرایندهای پالایشگاهی

مسعود دربندی، باقر ابرار، محمدباقر بارزبان

دریافت مقاله


27- بررسی تئوری تجربی آلایندگی CO در یک کوره نمونه پس سوز

مسعود دربندی، باقر ابرار، محسن خدادادی یزدی، محمد باقر بارزیان

دریافت مقاله


28- بررسی عددی اثر مقدار پیچش جریان بر احتراق کم پیچش

محمد شهسواری، محمدحسین عرب نژاد، محمد فرشچی

دریافت مقاله


29- تحلیل عددی ریز احتراق در ریزمحفظه-های استوانه-ای پله-ای با سوخت همگن هیدروژن- هوا و متان-هیدروژن- هوا

حمید شمسی، سجاد رحمتیان، آیت اله قره خانی، مصطفی میرسلیم

دریافت مقاله


30- مطالعه عددی احتراق متان در جریان چرخشی

سید بشیر اجله، صادق تابع جماعت، مسعود عیدی عطارزاده

دریافت مقاله


31- مطالعه پدیده خاموشی– اشتعال مکرر در احتراق رقیق هیدروژن – هوا درون میکرو کانال گرم شونده

کیومرث مظاهری، علیرضا علیپور

دریافت مقاله


32- محاسبه ناپایداری خطی احتراق در یک موتور سوخت جامد دوپایه و مقایسه با نتایج موجود

علی سیف اله زاده، منصور جهانگیری، علی امینیان

دریافت مقاله


33- بررسی تجربی احتراق و آلاینده های خروجی از یک موتور اشتعال تراکمی راهبرد احتراقی نیمه پیش آمیخته اشتعال تراکمی

سعید عبدالملکی

دریافت مقاله


34- بررسی تغییرات سینتیکی و ترمودینامیکی خود اشتعالی متان با افزودن گاز سنتزی در یک موتور اشتعال تراکمی همگن

مسعود ریحانیان، سینا وشتانی، سمیرا اکبری، وحید حسینی

دریافت مقاله


35- بررسی تجربی اثر رقیقسازی نیتروژن بر روی شعله پیش آمیخته متان – اکسیژن در یک راکتور مقیاس مزو

سروش صرافان صادقی، صادق تابع جماعت

دریافت مقاله


36- بررسی پارامترهای احتراقی مدل کسر مخلوط در مدلسازی آتشسوزی در تونل با استفاده از نرم افزار FDS

معصومه رئوفی، کیومرث مظاهری، مهدی تیماجی

دریافت مقاله


37- مدل سازی پارامترهای بالستیک داخلی موتور سوخت جامد توسط مدل پیشنهادی SPPMEF

معصومه ندیمی، روزبه رمضانی

دریافت مقاله


38- جایگزنی برخی از خواص بخار سوخت با خواص هوا؛ راهکاری ساده و موثر جهت مدلسازی رفتار تبخیری قطرات سوختهای فسیلی و زیستی

امیرامیدوار، کاظم شعبانی راد

دریافت مقاله


39- مطالعه سرد یک کوره امحاء گاز پسماند برای ارزیابی طرح های مختلف ورود گاز پسماند به کوره در کاهش آلایندگی

مسعود دربندی، محمدرضا مدرس

دریافت مقاله


40- مطالعه کوره امحاء پسماندهای هیدروکربنی گازی، برای ارزیابی اثر مقاطع مختلف در میزان اختلاط و زمان ماندگاری گونه های شیمیایی

مسعود دربندی، محمدرضا مدرس

دریافت مقاله


41- مطالعه عددی گذار از جت شعله آشفته به تراك در لولهای حاوی مخلوط استوکیومتری هیدروژن- هوا

سبحان امامی کوپائی، کیومرث مظاهری، علی شمعونیپور

دریافت مقاله


42- بررسی اثرات تغییر نسبت فشار کمپرسور برروی عملکرد یک چرخه ترکیبی توربین گاز و پیل سوختی اکسید جامد

یعقوب ایرا، مجید قاسمی، جاماسب پیرکندی، کیانوش دولتی اصل

دریافت مقاله


43- بررسی عددی ساختار شعله و پایداری آن در رمجت

مجتبی دهقان منشادی، علیرضا مستوفی زاده، پرویز هاشمی

دریافت مقاله


44- تأثیر افزودن سریا ( 30 %) روی خواص فیزیکی شیمیائی و کاتالیستی اکسید– نانوساختار CuO/ZnO/Al2O3 سنتزی به روش احتراقی اوره نیترات جهت استفاده– در تولید هیدروژن با استفاده از ریفورمینگ متانول در حضور بخار آب

شهاب مینائی، محمد حقیقی، نعیمه جدیری، حسین عجمین، مظفر عبدالهی فر

دریافت مقاله


45- مقایسه نسبت 4/4/4 . 8/4/4 اکسید نانوساختار CuO/ZnO/Al2O3 4 سنتزی به روش احتراق اوره نیترات جهت استفاده در تولید هیدروژن به عنوان سوخت پاک

رضا شکرانی، محمد حقیقی، نعیمه جدیری، مظفر عبدالهیفر، حسین عجمین

دریافت مقاله


46- مدلسازی احتراق ابرذرات پیش مخلوط در شعلههای جریان متقابل

مهدی بیدآبادی، علی اسماعیلنژاد

دریافت مقاله


47- مدلسازی کوره دوار سیمان بر اساس مدل اسپنگ به منظور بررسی تأثیر سیستم زنجیری بر بهبود انتقال حرارت

حبیب اله فاتح نوبندگانی، کیومرث مظاهری

دریافت مقاله


48- بررسی اثر تزریق اوره جهت کاهش اکسید های ازت در موتور های احتراق داخلی با سوخت بیودیزل

کاظم بشیرنژاد، جاوید ظهرابی چکنه، سعید حسینقلی زاده مقدم

دریافت مقاله


49- مطالعه اثر نسبت همارزی دو نوع سوخت در یک جریان واکنشی دارای سرعت و فشار متغیر

محمدصالح عبدالهپور، وحید رضایی، امیر مردانی

دریافت مقاله


50- بررسی تاثیر نوع سوخت و شرایط ورودی بر ساختار شعله و آلایندگی محفظه احتراق توربین گاز

محمد حسین عسکری، مهدی اشجعی

دریافت مقاله


51- مطالعه تجربی یک مبدل حرارتی گرمکن آب با مشعلهای متخلخل و مقایسه با مشعل معمولی

سید عبدالمهدی هاشمی، احمدرضا طیاره، مجید نیکفر

دریافت مقاله


52- تاثیر درصد اختلاط بنزین در مخلوط گاز طبیعی – بنزین – هوا روی سرعت سوختن لایهای

ابراهیم عبدی اقدم، رحمان نیکوکار، محسن باشی

دریافت مقاله


53- بررسی تجربی اثر دمای مخلوط ورودی و تغییر وضعیت دریچه گاز بر عملکرد یک موتور تک سیلندر دو سوخته

سید اسماعیل حسینی پشته، ابراهیم عبدی اقدم، مجید انصاری کلاچاهی، محسن باشی

دریافت مقاله


54- مطالعه تجربی وابستگی نرخ حرارت آزاد شده و تاخیر اشتعال به اختلاط سوخت و هوا در یک موتور اشتعال جرقه¬ای

محسن باشی، ابراهیم عبدی اقدم، سید اسماعیل حسینی پشته، مجید انصاری کلاچاهی

دریافت مقاله


55- بکارگیری زئولیت طبیعی فعال شده با اسید کلریدریک در سنتز نانوکاتالیست Cu/Clinoptilolite-CeO2 برای اکسیداسیون ترکیبات فرار آلی موجود در هوای آلوده در دمای پایین

لیلا یوسفی، محمد حقیقی، سمیه الهیاری، رضا شکرانی

دریافت مقاله


56- حذف تولوئن از هوای آلوده به روش اکسیداسیون روی نانوکاتالیست Mn(5,10,15%)/Clinoptilolite-CeO2 سنتزی به روش سونوشیمی

لیلا یوسفی، محمد حقیقی، سمیه الهیاری، رضا شکرانی

دریافت مقاله


57- تأثیر افزودن نیکل روی خواص و عملکرد نانوکاتالیست Ni/Clinoptilolite تقویت شده با سریا جهت اکسیداسیون کامل تولوئن در تصفیه جریانهای گازی آلوده صنعتی

لیلا یوسفی، محمد حقیقی، سمیه الهیاری

دریافت مقاله


58- اثر زاویه انژکتور سوخت در احتراق HiTAC

مصطفی الطافی، سید کامبیز عبدالله، صادق تابع جماعت

دریافت مقاله


59- کاهش مصرف سوخت با کاهش هوای اضافه مشعل

مصطفی الطافی، سید کامبیز عبدالله

دریافت مقاله


60- تولید هیدروژن از متانول برای استفاده در پیلهای سوختی روی کاتالیستهای نانوساختار CuO(50)/CeO2(35)/Al2O3 و (( 15 CuO(50)/ZrO2(35)/Al2O3( 15 سنتزی به روش رسوبی همگن

جواد بانشی، محمد حقیقی، نعیمه جدیری، مظفر عبدالهی فر، حسین عجمین

دریافت مقاله


61- ارزیابی فناوریهای نوین در تولید بیودیزل به عنوان سوخت سبز

بهگام رحمانی وحید، محمد حقیقی

دریافت مقاله


62- بهینه سازی فرآیند احیای زباله سوز واحد بازیافت گوگرد با استفاده از شبیه سازی عددی

سید محمد جوادی مال آباد، مهدی عرب، مهدی خباز، ندا رجبی

 

دریافت مقاله


63- حذف تولوئن از گازهای آلوده صنعتی به روش اکسیداسیون کامل روی نانوکاتالیست Pt(1%)/CeO2(10%)-Clinoptilolite سنتزی به روش فعال سازی با اسید و رسوبی

مجید آمره، محمد حقیقی، مریم احمدی، سمیه الهیاری

دریافت مقاله


64- اکسیداسیون کامل تولوئن روی نانو سریای سنتزی به روشهای سل- ژل و ردوکس جهت استفاده در تصفیه هوای آلوده

زهرا عباسی، محمد حقیقی، اسماعیل فاتحی فر، سیده مریم حسینی، سمیه الهیاری

دریافت مقاله


65- تعیین محدوده پایدار فرکانس پایین محفظه احتراق موتور سوخت مایع در رژیم کاری تغییر تراست

علیرضا رمضانی

دریافت مقاله


66- تدوین مدل مرتبه پایین ناپایداری ترموآکوستیک محفظه احتراق توربین گاز

سمیه نصرتی شعار، عباس فخر طباطبایی، روزبه ریاضی

دریافت مقاله


67- بررسی مدلهای زیرشبکۀ شبیهسازی گردابههای بزرگ برای پیشبینی جریان بازشو در آتش سوزی فضای یک-اتاقی

هادی پاسدار شهری، قاسم حیدرینژاد، کیومرث مظاهری

دریافت مقاله


68- شبیهسازی سهبعدی پنل تشعشعی کاتالیستی با فرض برابری شروود و ناسلت روی سطح پنل

سید مصطفی حسینعلیپور، مسعود مددالهی، آروین بهروان، محمد مهدی نمازی

 

دریافت مقاله


69. The effect of EGR rates on performance and emissions of a DI diesel engine fuelled with biodiesel blends.

P.Soltani , H. Haiiaghaalizade, B.Shadidi

Download paper


70. Numerical Analysis of Laminar Flame Speed for H2-NH3-Air mixtures in Premixed Jet Flames

P.Zahedi, K.Yousofi

Download paper


71. Numerical Simulation of Methane/Air Combustion with CO2 Dilution in A Gas Turbine Combustor

Razavi, Tabejamaat

Download paper


72. Modeling Flame Propagation Of Coal Dust Cloud Combustion In Heterogeneous Environment

M.Bidabadi, M.Mohammadi, M.Molazade, S.Yousofi, A.pourfar

Download paper


73. Simulation of combustion in a porous medium with high pressure and temperature conditions

A.Mohammadi, A.Jazayeri, M.Ziabasharhagh

Download paper