مالکیت فکری به عنوان یکی از زیرساختهای مهم توسعه فناوری است که امروزه در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در همین راستا با توجه به اجرای ماده 167 و 28 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات و طرح‌‌های صنعتی در خصوص استعلام شرایط ماهوی اختراعات از مراجع مورد تایید، از خرداد ماه سال 1393 پاسخ به استعلامات اختراعات در حوزه احتراق و انرژی به انجمن احتراق ایران واگذار شده است. به همین منظور انجمن احتراق ایران کمیته‌ای متشکل از صاحبنظران، متخصصان و مشاوران دانشگاهی و صنعتی را جهت بررسی موارد ادعای ارسالی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره مالکیت صنعتی) تشکیل داده است. نظر به ‌اینکه اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌های خاصی را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید، این انجمن حمایت از یک فکر خوب را گامی بلند در جهت سازندگی هرچه بیشتر کشور می‌داند. در این راستا، انجمن احتراق ایران، در کنار پاسخ استعلامات اختراعات معرفی و کمک به اندیشمندانی که در حوزه مباحث انرژی و احتراق دارای فکر و ایده نوین می‌باشند را از وظایف خود می‌داند. بر همین اساس اقدام به ارائه تسهیلات زیر می‌نماید:

1- ارائه تائیدیه اختراع در سه سطح مختلف:

  • تائیدیه نوآوری و خلاقیت در ایران و جهان
  • تائیدیه علمی و خلاقیت و نوآوری در ایران و جهان
  • تائیدیه علمی و خلاقیت و نوآوری و قابلیت تجاری سازی در ایران و جهان

2- معرفی خلاصه اختراعات تائیدشده در سایت و خبرنامه انجمن.

3- برگزاری یک جشنواره تخصصی در حوزه خلاقیت و اختراع و معرفی و ارائه لوح تقدیر از بهترین اختراعات با توجه به امتیاز دریافتی در ارزیابی‌های داوران در پایان هر سال.

تعاریف

طرح‌های اختراعی

محصول يا فرآيندی است که راه نوينی را جهت انجام کاری ارائه می‌دهد يا راه حل فنی جديدی را برای حل مشکلی پيشنهاد می‌کند و این طرح باید در دنیا دارای نوآوری باشند.

طرح‌های ابتکاری

هر نوع راه حل فنی مربوط به شکل. ساختمان یا ترکیب یک شیء که موجب بهبود محصول گردد. ابتکار نامیده می‌شود. این طرح‌ها به نوعی مهندسی معکوس یا مشابه سازی است که با توجه به شرایط خاص کشور و امکانات موجود. تغییراتی در روش ساخت و یا بهبود مصنوع. مورد توجه قرار می‌گیرد. این طرح‌ها باید ساخته و یا اجرا شده باشند.

طرح‌های نوآور

نوآوری يعنی تبديل اختراع به محصول يا فرآيند بازار پسند. به عبارت ديگر نوآوری بهره برداری موفقيت آميز از ايده‌های نو است.

طرح‌های تأییدی

طرح تأییدی طرحی است که پس از ساخت دستگاه، توليد نمونه محصول، طراحی و يا بهبود روش‌ها و فرآيندهای توليد و تهیه نرم‌افزار که دارای ارزش علمی و فنی لازم، مزيت اقتصادی و ارزش استراتژیک باشد، توسط فرد حقيقی يا حقوقی به منظور دريافت گواهینامه تأیید طرح به انجمن احتراق ایران ارائه مي‌شود. این طرح‌ها می‌توانند هر سه نوع طرح‌های اختراعی، ابتکاری و نوآور باشند که برای هر یک گواهی‌نامه مربوطه صادر می‌گردد.

شرایط پذیرش تقاضای ثبت اختراع

  • ثبت درخواست در سامانه الکترونیکی اداره کل مالکیت معنوی (http://iripo.ssaa.ir)
  • داشتن ارتباط با فناوری‌های انرژی و احتراقی
  • داشتن نوآوری
  • دارا بودن گام اختراعی (بدیهی نبودن ادعای مرتبط با اختراع)

مراحل ثبت اختراع

https://ici.org.ir/wp-content/uploads/images/patent/Diagram-Tarh.jpg

هزینه‌های کارشناسی و صدور مدرک

  • لازم است متقاضیان حقیقی مبلغ 23.000.000 ریال (معادل دو میلیون و سیصد هزار تومان) و متقاضیان حقوقی مبلغ 60.000.000 ریال (معادل شش میلیون تومان) را به عنوان هزینه کارشناسی به شماره حساب 143390756 و یا شماره کارت 5859837006999862 بانك تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس تهران (کد شعبه 1433) بنام انجمن احتراق ایران بابت کارشناسی طرح اختراعی واریز نمایند. با عنایت به غیر قابل برداشت بودن و عدم بازپرداخت مبالغ واریزی به حساب مذکور، ضروری است قبل از واریز با اطلاع کامل از نحوه پذیرش و کارشناسی طرح‌های تاییدی اقدام به واریز مبلغ مذکور نمایید. بدین منظور پس از ثبت درخواست در سامانه الکترونیکی اداره کل مالکیت معنوی و دریافت شماره نامه اظهارنامه و نامه استعلام، جهت ارسال فیش پرداخت بانکی و یا پرداخت آنلاین به بخش درخواست ثبت اختراع مندرج در حساب کاربری مراجعه نمایید.
  • همچنین در صورت رد اختراع و درخواست داوری مجدد، مبلغ سیصدهزار تومان به عنوان حق الزحمه داوری مجدد طرح‌های حقیقی و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان برای بررسی مجدد طرح‌های حقوقی می‌باشد.