کلیات:

ماده 1- خبرنامه ارگان انجمن احتراق ایران بوده و صرفا نشریه خبری – علمی‌ است. در واقع پل ارتباطی بین انجمن احتراق ایران و اعضای آن با جامعه دانشگاهی – صنعتی داخل و خارج کشور است.

تبصره 1: خبرنامه صرفا علمی‌ – ترویجی است و به­ هیج وجه سیاسی نیست.

تبصره 2: انجمن احتراق ایران صاحب امتیاز خبرنامه است.

ماده 2- زبان رسمی‌ خبرنامه فارسی در حداقل ۲ صفحه است و شامل چکیده مطالب به زبان انگلیسی خواهد بود.

تبصره ۳: افزایش تعداد صفحات به بیش از ۶ صفحه نیازمند مجوز رئیس انجمن است.

ماده 3- کلیه مطالب پیشنهادی برای چاپ در خبرنامه پس از تصویب هیات تحریریه و با تایید سردبیر و رییس هیات مدیره انجمن قابل انتشار خواهد بود.

ماده 4- موارد ذیل می‌ ­توانند مطالب و مندرجات خبرنامه باشند:

 • اخبار و رویدادهای داخلی و بین المللی در زمینه‌های مرتبط از قبیل
  • تقویم و گزارش برگزاری نشست­‌ها، همایش­‌ها و كارگاه‌های آموزشی داخلی و خارجی
 • معرفی مواردی همچون:
  • مقالات، كتب، كتابخانه، نشریات، بانكهای اطلاعاتی، و وبگاه­‌ها،
  • چهره­‌های علمی‌ و صنعتی،
  • آزمایشگاه و مراکز علمی‌ – تحقیقاتی،
  • انجمن­‌ها و گروه‌­های علمی‌،
  • پایان‌نامه‌­ها،
 • گزارش‌­های تحقیقاتی و صنعتی،
 • اخبار داخلی انجمن و عملکرد و فعالیت­های کمیته‌­های تخصصی انجمن.

ماده ۵- خبرنامه، هرسال در چهار شماره (در هر فصل یك شماره) منتشر می‌­‌شود.

تبصره 4: در صورت نیاز، شماره­‌های خبرنامه در سال می‌‌­تواند با تصویب هیات تحریریه، افزایش یابد.

اركان خبرنامه و وظایف

ماده 5– اركان خبرنامه عبارتند از: سردبیر، مدیر داخلی، مدیر اجرایی و اعضای هیات­ تحریریه.

تبصره 5: ارکان خبرنامه كلیه خدمات خود را افتخاری انجام می‌ ­دهند.

تبصره 6: صدور و امضای حکم ارکان خبرنامه با رئیس انجمن است.

ماده 6- وظایف سردبیر به ­شرح زیر است:

 • كسب تایید هیات ­تحریریه برای محتوای هر شماره از خبرنامه،
 • نظارت بر محتوا و تایید نهایی خبرنامه،
 • اخذ تاییدیه رئیس انجمن برای انتشار خبرنامه.

ماده ۷- وظایف هیات تحریریه به ­شرح زیر است:

 • پیشنهاد موضوعات، جمع­ آوری و تدوین اخبار و انتخاب مطالب رسیده برای چاپ،
 • سیاست­ گزاری خبرنامه،
 • تهیه محتوا.

ماده ۸- جلسات هیات تحریریه حداقل هر ماه یك­بار تشكیل می‌‌ شود و با حضور اكثریت اعضاء وقتی رسمیت می‌‌­یابد كه سردبیر در جلسه حاضر باشند. تصمیمات با رای اكثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود.

ماده ۹- وظایف مدیرداخلی به ­شرح زیر است:

 • طرح اخبار و مطالب گردآوری­ شده در جلسه هیات­ تحریریه به ­منظور اخذ نظر نهایی آنان.
 • سرپرستی و نظارت بر ویراستاری، صفحه­ آرایی، چاپ و انتشار خبرنامه.
 • تحویل اخبار و مطالب مصوب به سردبیر.

ماده ۱۰- وظایف مدیراجرایی به ­شرح زیر است.

 • دعوت برای تشکیل جلسات.
 • مستندسازی صورتجلسات و پیگیری مصوبات
 • ارسال گزارش كتبی شش ماهه به سردبیر.
 • انجام كلیه مكاتبات مربوط به مندرجات برنامه طبق مفاد این آیین‌نامه.

تبصره 7: اتّخاذ تصمیم در موارد پیش‌ بینی‌نشده یا تغییر در مفاد این آیین‌نامه با پیشنهاد هیات­ تحریریه و تصویب هیات­ تحریریه مدیره انجمن مجاز است.

این آیین نامه در ۱۰ ماده و 7 تبصره در تاریخ 1400.04.30 به تصویب هیات مدیره انجمن احتراق ایران رسید.