دکتر امیر مردانی (سردبیر)
دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف
Amardani@sharif.edu
مهندس اکرم صدیق (مدیر داخلی)
کارشناس طراحی محفظه احتراق – شرکت توگا (مپنا)
Sedigh.akram@mapnaturbine.com
دکتر محمد صالحی
استادیار دانشکده مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف
mmsalehi@sharif.edu
دکتر علیرضا علی­‌پور
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه شیراز
a.allipoor@shirazu.ac.ir
دکتر جواد امینیان
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی – دانشگاه شهید بهشتی
j_aminian@sbu.ac.ir
مهندس فاطمه چیتگرها
دانشجوی دکتری هوافضا – دانشگاه تربیت مدرس
Chitgarha.mech@gmail.com
مهندس مهنوش جودی
مدیر اجرایی نشریه سوخت و احتراق
Modir.icijournal@gmail.com