دوره دهم هیأت مدیره انجمن احتراق ایران (1402-1399)

دکتر محمد حسن سعیدی
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
رئیس هیأت مدیره
saman@sharif.edu
مهندس راشد حاجیان
رئیس هیأت مدیره و مدیر فنی و مهندسی شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات
نائب رئیس هیأت مدیره
hajian@behineh-sazan.ir
دکتر مسعود عیدی عطارزاده
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
عضو اصلی و خزانه دار
eidiattar@ut.ac.ir
مهندس سهیلا خوشنویسان
مدیر آزمایشگاه های مرکز ملی آزمون و تحقیقات سیستم های گرمایشی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات
عضو اصلی
Alyehos@yahoo.com
دکتر کاظم کاشفی
مدیر گروه سوخت و احتراق پژوهشگاه صنعت نفت
عضو اصلی
kazem.kashefi@gmail.com
دکتر علیرضا علی‌پور
عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
عضو اصلی
a.allipoor@shirazu.ac.ir

دکتر آیت قره قانی
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت
عضو اصلی
ayat_gharehghani@iust.ac.ir

دوره دهم بازرسین انجمن احتراق ایران (1402-1399)

مهندس مهنوش جودی
مدیر داخلی مجله سوخت و احتراق
modir.icijournal@gmail.com
مهندس اکرم صدیق
کارشناس طراحی محفظه احتراق- شرکت توگا (مپنا)
بازرس اصلی
sedigh.akram@mapnaturbine.com