فصل اول – کلیات و اهداف
ماده ۱: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و دانش فنی سیستم‌های احتراقی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوطه، انجمن احتراق ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

ماده ۲: انجمن مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده ۳: مرکز انجمن در شهر تهران است. شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

ماده ۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

فصل دوم ـ وظایف و فعالیتها:

ماده ۵: به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم احتراق سروکار دارند.

2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی و صنعتی در زمینه ارائه، ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور صنعت، آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران، مهندسان و صنعتگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

۴-۵- ارائه خدمات فنی، آموزشی و پژوهشی

۵-۵- تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

۶-۵- انتشار کتب و نشریات علمی.

فصل سوم ـ انواع و شرایط عضویت

۱-۶- عضویت پیوسته

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های مهندسی و یا علوم وابسته به احتراق باشند، می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

۲-۶- عضویت وابسته:

افرادی که دارای شرایط زیر هستند می‌توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند:

کسانی که دارای حداقل درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ باشند و به نحوی در ارتباط با مهندسی سیستم‌های احتراق فعال بوده‌اند.

۳-۶- عضویت دانشجویی

کلیه دانشجویانی که در رشته‌های مهندسی یا علوم وابسته به احتراق به تحصیل اشتغال دارند.

۴-۶- عضویت افتخاری

شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های مهندسی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده نموده باشند.

۵-۶- اعضای حقوقی

سازمانهایی که در زمینه‌های فنی، علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن در آیند.

تبصره ۱: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶- می‌باشند با تصویب هیأت مدیره می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره ۲: اعضای حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

ماده ۷: هریک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد.

۱-۸- استفعای کتبی

۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره ۱: تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.

فصل چهارم: ارکان انجمن

ماده ۹: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی ب: هیأت مدیره ج) بازرسان

الف: مجمع عمومی

ماده ۱۰- مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود.

۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.

۲-۱۰- در صورتیکه در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.

۳-۱۰- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره ۲: یک سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند، مشروط بر اینکه هیأت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضا ایشان پاسخ منفی داده باشد. در چنین حالتی، ایشان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح نمایند.

تبصره ۳: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع از میان اعضاء انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۱: وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:

۱-۱۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان

۲-۱۱- تصویب خط مشی انجمن

۳-۱۱- بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرسان

۴-۱۱- تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

۵-۱۱- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

۶-۱۱- عزل هیأت مدیره و بازرسان

۷-۱۱- تصویب انحلال انجمن

۸-۱۱- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

تبصره ۱: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

تبصره۲: اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره ۳: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.

تبصره ۴: مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیری در مواد بندهای ۵-۱۱ و ۶-۱۱ و ۷-۱۱ تشکیل می‌شود.

ب- هیأت مدیره

ماده ۱۲: هیأت مدیره انجمن مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر علی البدل می‌باشد. که هر ۲ سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

۱-۱۲- هیچیک از اعضاء نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.

۲-۱۲- عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

۳-۱۲- هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.

۴-۱۲- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس هیأت مدیره یا یکی از اعضاء منتخب هیأت مدیره معتبر است.

۵-۱۲- هیأت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن باتاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.

۶-۱۲- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

۷-۱۲- کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می‌شود.

۸-۱۲- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضای بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

۹-۱۲- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

۱۰-۱۲- شرکت بازرسان در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

۱۱-۱۲- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.

تبصره ۱: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۱۳: هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

۲-۱۳- تشکیل گروه‌‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

۳-۱۳- هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.

۴-۱۳- به استثنای موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می‌باشد.

۵-۱۳- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.

۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیلی و حق توکیل به غیر.

۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

۸-۱۳- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چهارچوب وظایف انجمن.

۹-۱۳- جلب هدایا و کمکهای مالی.

۱۰-۱۳- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی.

۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

۱۲-۱۳- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

ج-بازرسان

ماده ۱۴: مجمع عمومی عادی ۲ نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب می‌نماید.

تبصره ۱: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده ۱۵: وظایف بازرسان به شرح زیر است:

۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

۳-۱۵- گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره ۱: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرسان قرار گیرد.

فصل پنجم – گروههای علمی انجمن

ماده ۱۶: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره تعیین می‌شود به فعالیت می‌پردازد:

۱) گروههای تخصصی

۲) کمیته آموزش و پژوهش

۳) کمیته انتشارات

۴) کمیته آمار و اطلاعات

۵) کمیته پذیرش و روابط عمومی

۶) کمیته گردهمایی‌های علمی و صنعتی

۷) کمیته برنامه‌ریزی

۸) کمیته ارتباط با صنایع

۱-۱۶- تهیه و تصویب آیین‌نامه تشکیل گروهها و کمیته‌ها با هیأت مدیره می‌باشد.

فصل ششم-بودجه و مواد متفرقه

ماده ۱۷- منابع مالی انجمن عبارتند از:

۱-۱۷- حق عضویت اعضا

۲-۱۷- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای

۳-۱۷- دریافت هدایا و کمکها

۴-۱۷- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.

ماده ۱۸- درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.

ماده ۱۹- کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.

ماده ۲۰- هیچیک از موسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

ماده ۲۱- کلیه مدارک و پرونده‌های مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیتهای انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آن قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۲- هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده ۲۳- انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۲۴- در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی کلیه داراییهای منقول و غیر منقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده ۲۵- این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۵ ماده، ۶۵ زیر ماده و ۱۵ تبصره در جلسه مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۸۰ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.