• نام پروژه: چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

 

چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران به پیشنهاد انجمن احتراق ایران و به همت دانشکده مهندسی و پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان در بهمن ماه سال 1390 در کاشان برگزار شد. این کنفرانس شامل ارائه مقالات علمی و صنعتی بصورت سخنرانی و پوستر، سخنرانی های کلیدی، نمایشگاه دستاوردهای صنعتی، کارگاه‌های آموزشی و میزگردهای تخصصی بود. برگزاری کنفرانس فرصت مناسبی برای ارائه مقالات و تبادل اطلاعات بین متخصصان و محققان صنعت و دانشگاه بود.

لیست مقالات پذیرفته‌شده کنفرانس:

1– اثر جایگزینی بیودیزل بر انتشار آلاینده ها در كوره های صنعتی

سعید باغدارحسینی – ناصح حسینیكاظم بشیرنژاد –   حمید ممهدی هروی

دریافت مقاله


2– ارائه راهكارهایی جهت انطباق موتورسیكلت های تك سیلندربا معیارهای آلایندگی مورد قبول استاندارد زیست محیطی

سیدمحمود ابوالحسن علوی – ناصر شفایی فلاح

دریافت مقاله


3- ارائه مدل ریاضی كاربردی با هدف استخراج سهم مصارف و شناسایی گلوگاه های اتلاف انرژی كارخانه نهان گل

سجاد یاری بروجنی- عبدالامیربك خوشنویس –   مریم یاری بروجنی

دریافت مقاله


4- ارایه یك رابطه اصلاح شده به منظور تخمین قطر متوسط قطرات افشانه زیست سوختها با استفاده از مدل شاخص ساختار توپولوژیكی مخلوط

امیر امیدوار

دریافت مقاله


5– ارزیابی فرض عدد لوئیس واحددرمدلسازی رفتارتبخیری قطرات آب و سوخت

امیر امیدوار- رضا مهریار –   امیرحسین مهدوی

دریافت مقاله


6- اعمال الگوریتمISAT در شبیه سازی احتراق مخلوط غیر پیش آمیخته مغشوش در نرم افزارOpenFOAM

علی شمعونی پور- كیومرث مظاهری

دریافت مقاله


7- اندازه گیری و تحلیل تاثیر برخی تعاملهای راننده و خودرو بر مصرف سوخت در شرایط واقعی به كمك شبكه عصبی

صیاد نصیری- شهرزاد رشكیامیرحسین مومن –   سیدحسن آقامحمدی

دریافت مقاله


8- اندازه گیری و تحلیل تاثیر برخی خصوصیات فنی خودرو بر مصرف سوخت در شرایط واقعی به كمك شبكه عصبی

صیاد نصیری- شهرزاد رشكیامیرحسین مومن –   سیدحسن آقامحمدی

دریافت مقاله


9– بازیافت انرژی دودخروجی موتوربنزینی

صیاد نصیری- محمدرضا زارعمهدی حقی –   عزیز كوهستانی خانقلی

دریافت مقاله


10– بررسی آزمایشگاهی اثر تزریق هوای تازه به گاز های خروجی بر میزان كاهش آلاینده ها

كاظم بشیرنژاد- علیرضا میرصدرائی

دریافت مقاله


11– بررسی آزمایشگاهی اثرات استفاده ازافزودنی الكلی اتانول به عنوان سوخت جایگزین درآلاینده های یك موتوراحتراق داخلی چهارزمانه بنزینی

سیدجواد احمدی – كاظم بشیرنژادبهروز صفری –   مهناز مدیرخازنی

دریافت مقاله


12– بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت در محفظه احتراق ضربانی

حامد ارزانی شهنی- حمید ممهدی هروی –   جواد ابوالفضلی اصفهانی

دریافت مقاله


13– بررسی آزمایشگاهی برگشت شعله در یك مشعل متخلخل دولایه ای 5kW

محسن دوازده امامی – محمدرضا رضایی –  بخش  حسین عطوف

دریافت مقاله


14- بررسی آزمایشگاهی همزمان سه روش هوای چرخشی، برگشت گازهای خروجی وسوخت رقیق شده به منظور تك رقمی كردن انتشارNOx

افشین فهیمی راد- پیمان بازیارمحمد محمودی آریا –   حمید ممهدی هروی

دریافت مقاله


15– بررسی اثر افزایش نسبت پهنای كانال در رفتار تراك گازی درحال انكسار

مجید سبزپوشانی –   محمدحسین خیرخواه

دریافت مقاله


16-بررسی اثر دما و محل ورود هوای پیش گرم بر پارامترهای قوانین اول و دوم ترمودینامیك و تشكیل آلایندهNOxدر یك كوره استوانه ای

مریم اولادغفاری- شهرام خلیل – آریا   صمد جعفرمدار

دریافت مقاله


17– بررسی اثرناپایداری احتراق درمحفظه احتراق راكت های سوخت مایع و روشهای كنترل آن

جواد جبارزاده- مجتبی سمنانی رهبرابراهیم بلاغی –   اسماعیل بلاغی اینالو

دریافت مقاله


18- بررسی انتشار آلودگی و مصرف سوخت در سیستم تولید همزمان برق، گرما و سرما برای منازل مسكونی در آب و هوای معتدل ایران

حسن قاسم زاده- مهدی معرفت –   عزیز عظیمی

دریافت مقاله


19- بررسی تاثیرشرایط حركت نظیرشیب دنده و سرعت برمصرف سوخت خودرو درشرایط واقعی به كمك تركیب استاتیكی طبقه بندهای ساده شبكه عصبی مصنوعی

صیاد نصیری- شهرزاد رشكیامیرحسین مومن –   سیدحسن آقامحمدی

دریافت مقاله


20- بررسی تجربی تاثیر ازدیاد هوای اضافی بر افزایشCOدر مشعل های خانگی

راشد حاجیان – سهیلا خوش نویسان –   میثم ریاحی

دریافت مقاله


21-بررسی عددی اثر چگالی حفره بر توان حرارتی یك مشعل تركیبی متخلخل-شعله آزاد

سیدعبدالمهدی هاشمی- مصطفی خسروی الحسینی –   مجید نیكفر

دریافت مقاله


22- بررسی عددی اثر رقیق سازCO2 و اثر فشار روی شعله پیش آمیخته متان- هوا و تشكیل آلاینده ها

علی خسروی- محمد امیریسعید آذربراممان

دریافت مقاله


23- بررسی عددی اثر نسبت هم ارزی بر شار حرارتی و راندمان احتراق در مشعل گرمكن ایستگاه های تقلیل فشار گاز

سیدعبدالمهدی هاشمی- رضا اشرفیقنبرعلی شیخ زادهمجید نیكفر

دریافت مقاله


24-بررسی عددی اثرات پارامترهای مختلف در مشعل های محیط متخلخل همراه با تخلخل متغیر، بر روی احتراق و ایجاد آلاینده ها در حالت دوبعدی و متقارن محور

ایمان محمدی- سیامك حسین پور

دریافت مقاله


25- بررسی عددی اثرنسبت انسداد برعملكردشعله نگهدارحلقوی برای شعله های نفوذی

جهانگیر جعفریان- رضا ابراهیمیاحسان جوكاری

دریافت مقاله


26-بررسی عددی پارامتر های احتراق سوخت گاز و مایع در كوره شبیه سازی شده

بنت الهدی اصلانی- محمد مقیمان

دریافت مقاله


27- بررسی عددی جریان دوفاز واكنشی در یك محفظه احتراق مدل جت-پایدار

حامد زینی وند

دریافت مقاله


28-بررسی عددی عوامل موثر بر سرعت شعله در مشعل متخلخل

سیدعبدالمهدی هاشمی- مصطفی خسروی الحسینیمجید نیكفرحجت اله ساكت پورآرانی

دریافت مقاله


29-بررسی عددی اثر تشعشعی گاز عملگر بر رفتار حرارتی مشعل متخلخل تابشی

محمدمهدی كشتكار- سیدعبدالرضا گنجعلیخان نسب

دریافت مقاله


30- بررسی عملكرد و آلاینده های یك موتور اشتعال تراكمی با استفاده از مخلوط های سوخت دیزل و بیودیزل

پگاه نعمتی زاده- برات قبادیانفتح اله امیغلامحسن نجفی

دریافت مقاله


31- بررسی عملكرد و آلاینده های یك موتور اشتعال جرقه ای با استفاده از سوخت جی سریز

پگاه نعمتی زاده- برات قبادیانفتح اله امیغلامحسن نجفی

دریافت مقاله


32- بررسی عملكرد و میزان آلایندهNOمشعلهای گرمكنهای ایستگاههای تقلیل فشار گازطبیعی در فصول مختلف سال با استفاده از شبیه سازیCFD

سیدحسن هاشم آبادی- حمیده شیخانیسیدایمان پیش بین

دریافت مقاله


33- بررسی مدلSCOPE3 در مدلسازی شتاب گیری شعله در انفجار ابر گازی

مهدی تیماجی- كیومرث مظاهری

دریافت مقاله


34-بررسی مشعل های سنتی ومشعلهای بر اساس تكنولوژی مدرنRadation در ایران وجهان

ابراهیم زوارحسینی- احمد پسندیده فرداسماعیل زوارحسینی

دریافت مقاله


35- بررسی نحوه انجام شبیه سازی گسترش آتش سوزی روی اجسام جامد

علی صادقیان جهرمی- رضا مهریار

دریافت مقاله


36- بررسی نسبت تراكم و قطع پاشش سوخت برعملكردسیكل دیزل استاندارد هوا دریك فرآیند برگشت ناپذیر

نگار اصغری- سیدرضا موسوی سیدی

دریافت مقاله


37- بهبود عملكردسیستم كنترلی سوخت و احتراق دیگ های بخارازطریق كنترل اتوماتیك

فخرالدین حكیم رضا- امین فردید

دریافت مقاله


38- تاثیر اتیل استر اسیدهای چرب موجود در سوخت بیودیزل بر عملكرد موتور دیزل

بهمن نجفی

دریافت مقاله


39- تاثیر افزودن بیودیزل به سوخت دیزل مرسوم بر برخی از پارامترهای عملكردی یك موتور دیزل

مجید فلاح پناه نجم آباد- محمدعلی قضاویبرات قبادیان

دریافت مقاله


40- تاثیرزاویه ی پاشش سوخت پاش برروی اندازه قطرات خروجی سوخت دریك محفظه احتراق باورودیهای جانبی

محمدمهدی دوستدار- محمد وادی زاده

دریافت مقاله


41- تأثیر آشفتگی ورودی سوخت بر تولید اكسیدهای نیتروژن در یك محفظه احتراق

سیدعبدالمهدی هاشمی- ابوالفضل فتاحیقنبرعلی شیخ زادهمجید نیكفر

دریافت مقاله


42- تأثیر اتلاف حرارت بر انتشار شعله ابر ذرات ارگانیك

مهدی بیدآبادی- فاطمه ابراهیمی نسب

دریافت مقاله


43- تأثیر افزودن زیركونیا در خصوصیات و عملكرد نانوكاتالیستNiMo/Al2O3-ZrO2 تهیه شده به روش تلقیح جهت استفاده در گوگردزدایی از سوختهای هیدروكربنی

پریسا جبارنژاد- محمد حقیقی

دریافت مقاله


44- تأثیر شرایط مرزی اكسیدكننده بر تولید اكسیدهای نیتروژن در یك محفظه احتراق

سیدعبدالمهدی هاشمی- ابوالفضل فتاحیقنبرعلی شیخ زادهمجید نیكفر

دریافت مقاله


45- تحلیل اگزرژی یك موتور دیزلی بااستفاده ازمدل احتراق چندمنطقه ای

سمیه پارسا – رحیم خوش بختی سرایصمد جعفرمداررضا اكبرپورقیاسی

دریافت مقاله


46- تحلیل تجربی تأثیر نرخ آتش بر راندمان تابشی مشعل متخلخل سرامیكی

سیدعبدالمهدی هاشمی- مجید نیكفررضا اشرفی

دریافت مقاله


47- تحلیل ترمودینامیكی موتور دوار پیستونی

سیدمصطفی حسینعلی پور- مصطفی باغشیخی مفرد

دریافت مقاله


48- تحلیل عددی تاثیر فشار و افزودن آب، بر سرعت شعله آرام و انفجار گاز متان

نیما طینتی- مسعود ندافیان بجستانیحمید ممهدی هروی

دریافت مقاله


49- جایگاه سوختهای زیستی درتوسعه پایدار

پروانه غریبی -هاجر فرشیدی

دریافت مقاله


50- رقیق سازی احتراق متان- هوا با هیدروژن و اثر آن بر سرعت، ضخامت شعله و آلاینده ها

نیما طینتی- مسعود ندافیان بجستانیحمید ممهدی هروی

دریافت مقاله


51- شبیه سازی ارتعاشات یك موتورشش سیلندر دیزل با استفاده ازمخلوطهای سوخت دیزل و بیودیزل به كمك شبكه عصبی

احمد تقی زاده علی سرایی- برات قبادیانتیمور توكلی هشجینسیدسعید محتسبی

دریافت مقاله


52- شبیه سازی جریان محترق دوفاز در یك بستر سیال محترق

سیدحمزه سیادت- رضا ابراهیمیمهرزاد شمس

دریافت مقاله


53- شبیه سازی عددی یك بعدی احتراق درمحیط متخلخل برای نسبت های مختلف اختلاط سوخت و هوا

یونس بخشان- مصطفی خسروی الحسینیبهنام عبدیمجید اسحق نیموری

دریافت مقاله


54- شبیه سازی یك بعدی عملكردیك پیل سوختی باغشاپلیمری

یونس بخشان- رضا هنرخواه

دریافت مقاله


55- طراحی ریفورمر متان كوپل شده با احتراق كامل گاز طبیعی

مهری رحیمی-عبداله ایران خواهمهران رضایی

دریافت مقاله


56- طراحی و ساخت یك مشعل تركیبی متخلخل- شعله آزاد و مقایسه آن با مشعل متخلخل

سیدعبدالمهدی هاشمی-مصطفی خسروی الحسینیمجید نیكفر

دریافت مقاله


57- كاربرد قانون دوم ترمودینامیك درموتورHCCI با سوختCNG

رسول فاتحی قهفرخی- شهرام خلیل آریارحیم ابراهیمی

دریافت مقاله


58- كاهش تولیدNOX دركوره های شكست حرارتی بااستفاده ازروش بازسوزش

غلامرضا صالحی- ابراهیم محمدپورمحمدحسین مشرفیعلی لهراسبی

دریافت مقاله


59- گوگرد زدایی از سوختهای هیدروكربنی با استفاده از نانوكاتالیستNiMo/F-Al2O3 تهیه شده به روش تلقیح و اصلاح شده با فلوئور

میترا ابراهیمی نژاد-محمد حقیقی

دریافت مقاله


60- مدل سازی سه بعدی پیل سوختی PEMو تاثیر پارامترهای هندسی در عملكرد آن

سیده طوبی رئیس زاده ضیابری- سیامك حسین پور

دریافت مقاله


61- مدل سازی و شبیه سازی انفجارابرذرات زغال سنگ باكمك شبكه های عصبی مصنوعی

مهدی بیدآبادی-بهزاد سعادت نیااباذر وحدت آزادمصطفی كشاورزیان

دریافت مقاله


62- مدلسازی تلفات جرم زغال سنگ با استفاده از انفیس

مهدی بیدآبادی- سعید محمدیاباذر وحدت آزادجلیل فریدونی

دریافت مقاله


63- مدلسازی زمان سوزش نانو ذرات آلومینیوم بر مبنای دمای اشتعال

سیدنوراله حسینی- جلیل فریدونیمهدی بیدآبادیسعید محمدی

دریافت مقاله


64- مدلسازی عددی لایه پخش گاز پیل سوختی غشا پلیمری بر اساس شرایط مختلف كاركرد

ناصر بهارلوهوره- ابراهیم افشاری

دریافت مقاله


65- مدلسازی كسر اتلاف جرمی در فرایند گرماكافت قطعات چوب با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی

مهدی بیدآبادی- مصطفی كشاورزیاناباذر وحدت آزادبهزاد سعادت نیا

دریافت مقاله


66- مروری بر آلاینده های تولیدی و مشخصات احتراقی موتورهای هیتان سوز

سیدابوالفضل قپانی- عبداله ایران خواه

دریافت مقاله


67- مشعل و سیستم گازسوز كوره های دوارذوب چدن

ایوب عادلی كودهی – حیدر حقیقی پورسارا ولی پورگیوی

دریافت مقاله


68- مطالعه آزمایشگاهی تاثیر چرخش هوا بر میزان تشكیل آلایندهNox در شعله پخشی پروپان- هوا

پیمان بازیار- محمد محمودی آریاافشین فهیمی رادحمید ممهدی هروی

دریافت مقاله


69- مطالعه آزمایشگاهی تاثیراستفاده ازروشFGR بردمای ماكزیمم شعله و انتشارNOx دراحتراق گازوئیل و بیودیزل

علی آجیلیان ممتاز- شهاب نوری فردحمید ممهدی هروی

دریافت مقاله


70- مطالعه اثر غلظت اكسیژن و عدد رینولدز در ساختار شعله متان-هیدروژن تحت شرایطMILDبا استفاده از روشLES

یاشار آفرین-صادق تابع جماعت

دریافت مقاله


71- مطالعه تجربی تابش و جابجایی آزاددریك اتاقك بااستفاده ازمنبع حرارتی منفرد

مصطفی رحیمی – حسن آزادعباس نجف زاده خسروشاهی

دریافت مقاله


72- مطالعه تجربی تاثیرفشارپاشش سوخت برعملكردیك موتوردیزل با استفاده ازمخلوط سوخت های بیودیزل و دیزل

سجاد رستمی- لطف الله سوادكوهیبرات قبادیانرضا ابراهیمی

دریافت مقاله


73- مطالعه تجربی چرخش جریان هوای ورودی به سیلندرهای موتورپركینز تراكتورسازی ایران

رحیم ابراهیمی – شاهین بشارتیحسن مهری دهنوی

دریافت مقاله


74- مطالعه عددی تاثیر نسبت انسداد و هندسه موانع بر شتاب گیری شعله پیش آمیخته در حضور موانع صلب

سبحان امامی كوپائی – كیومرث مظاهری

دریافت مقاله


75– مطالعه عددی سیستم پاشش شعله ای سرعت بالای محلولی(HVSFS)

سیدمجید طالبی- سیامك حسین پور

دریافت مقاله


76- مطالعه نحوه تولیدco,co2 درشعله متان – هیدروژن تحت شرایطMILD

امیر مردانی – صادق تابع جماعت

دریافت مقاله


77- مطالعه ی عددی حدود خاموشی و ساختار شعله های نفوذی جریان مخالفH2/O2 در حضور رقیقكنندههایHe وAr

علی اسدی – جواد خادم

دریافت مقاله


78- مقایسه شبیه سازی احتراق پیش آمیخته آشفته با مدلهای اتلاف ادی ها و زیمونت

سیدعبدالمهدی هاشمی- حامد علیزاده نودهیایوب عادلینجمه حاجی علی گل

دریافت مقاله


79-مقایسه مدل سازی های حریق در مناطق محصور

داریوش مرادی- مجتبی میردریكوندسعیده ایمانی مقدم

دریافت مقاله


80- مقایسه مدلهای زیر شبكه توربولانسی برای مدلسازی آتش استخری بزرگ مقیاس به روش شبیهسازی گردابه های بزرگ

هادی پاسدارشهری – قاسم حیدری نژادكیومرث مظاهری

دریافت مقاله


81- منشاء تشكیل و مكانیزم مصرف بسته های نسوخته در تراكهای با ساختار نامنظم

یاسر محمودی- كیومرث مظاهری

دریافت مقاله


82- ناپایداری احتراق ابر ذرات آهن در اثر اغتشاش نسبت هم ارزی در شعلهV شكل

مهدی بیدآبادی – حجت قاسمیسعیدرضا زادسیرجانسیدعلیرضا مصطفوی

دریافت مقاله


83-Analytical Study of Biomass Cloud Particles considering the Lewis number effect

Milad Shokouhmand – Payam Asadollahzadeh – Mehdi Bidabadi

Download paper


84-Burning Rate Prediction of Binary Mixture of Magnesium and Sodium Nitrate

H. Ghassemi – M. H. Arabnezhad

Download paper


85- EFFECT OF FUEL TYPE ON CONICAL FLAME INSTABILITY

Hojat Ghassemi – Saeedreza Zadsirjan – Morteza Amjadi

Download paper


86-Experimental Analysis of the Injection Timing Effect on a Diesel Engine Performance Using Environmental Friendly Diesel-Biodiesel Blends

Sajad Rostami – Barat Ghobadian – Lotfollah Savadkouhi – Reza Ebrahimi

Download paper


87- Experimental investigation of the geometry effects of furnace on the pollution emissions in a liquid fuel combustion

M. Joleini – K. Bashirnezhad

Download paper


88- EXPERIMENTAL STUDYING THE EFFECT OF AIR-INJECTION ON THE COMBUSTION

BY AN AIR-CELL AND EMISSIONS CHARACTRESTICS IN A DI ENGINE

Navid .Kousheshi – Samad Jafarmadar – Shahram Khalilarya – Majid Bakhshi

Download paper


89- MODELING OF FLAMELESS COMBUSTION OF HYDROGEN IN COMBUSTOR OF A GAS TURBINE

M. Nikakhtar – M.H Akbari

Download paper


90- NUMERICAL SIMULATION OF POROUS MEDIUM INTERNAL COMBUSTION ENGINE

Arash Mohammadi – Ali Jazayeri – Masoud Ziabasharhagh

Download paper


91- STUDY OF A TURBULENT NON-PREMIXED METHANE-AIR REACTING FLAME IN A BURNER USING FLAME HOLDER

S. Abdolmehi Hashemi – Najmeh Hajialigol – Kiumars Mazaheri

Download paper


92- THERMAL ANALYSIS OF COMBUSTION CHAMBER WITH NEW GRAPHIC CARD

Alireza Hajji – Mahmoud Ashrafizade – Mehdi rahmani

Download paper