کارگاه احتراق اسپری (DPM) در نرم افزار فلوئنت

کارگاه احتراق اسپری (DPM) در نرم افزار فلوئنت

الف –تشریح موضوع و ضرورت برگزاری رویداد  روش های دو و چند فازی کاربردهای متنوعی در

دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران برگزار مي­كند: “دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه” «بمنظور

دهمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

دهمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار مي­كند: “دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق

نهمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

نهمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار مي­كند: “دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق

دوره آموزشي “شبیه سازی جریانهای واکنشی غیر پیش آمیخته با استفاده از نرم افزار Ansys fluent”

دوره آموزشي “شبیه سازی جریانهای واکنشی غیر پیش آمیخته با استفاده از نرم افزار Ansys fluent”

انجمن احتراق ایران در نظر دارد دوره آموزشی “شبیه سازی جریانهای واکنشی غیر پیش آمیخته

هفتمین دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

هفتمین دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران برگزار مي­كند: “دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه” «

 هشتمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

 هشتمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار مي­كند: “دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق

دوره آموزشي شبیه سازی و بهینه سازی انرژی در ساختمان به کمک نرم افزار Energyplus و Jeplus+ea

انجمن احتراق ایران برگزار می کند: “دوره آموزشي شبیه سازی و بهینه سازی انرژی در

کارگاه مدلسازی انرژی در ساختمان با استفاده از نرم افزار DesignBuilder

کارگاه مدلسازی انرژی در ساختمان با استفاده از نرم افزار DesignBuilder

انجمن احتراق ایران برگزار می‌کند کارگاه مدلسازی انرژی در ساختمان با استفاده از نرم افزار DesignBuilder تاریخ

هفتمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

هفتمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار مي­كند: “دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق