کارگاه احتراق اسپری (DPM) در نرم افزار فلوئنت

الف تشریح موضوع و ضرورت برگزاری رویداد

 روش های دو و چند فازی کاربردهای متنوعی در حل مسائل سیالاتی و هوافضایی دارا می باشند. در این سمینار تخصصی به اختصار به روش های مختلف حل مسائل تخصصی در نرم افزار  Fluent اشاره می شود. سپس روش  فاز گسسته (Discrete Phase Method) با تاکید بیشتری مورد بررسی قرار میگیرد. در ابتدا مختصری به تئوری و نحوه فعال سازی روشDPM پرداخته می شود و سپس مثال هایی کاربردی مورد بررسی قرار میگیرد. در انتها به شرح مثالی در ارتباط با احتراق اسپری با استفاده از مکانیزم شیمیایی گلوبال پرداخته می شود.

مدت زمان کارگاه: 6 ساعت

 ب اهداف برگزاری رویداد

شبیه سازی با استفاده از مدل فاز گسسته( DPM)  و احتراق اسپری در نرم افزارFluent

 ج محورهای اصلی و تخصصی رویداد

 • مقدمه: تقسیم بندی روش های حل مسائل چندفازی
 • روش فاز گسسته(DPM)
 • مختصری بر تئوریDPM
 • نحوه فعالسازی مدلDPM و استفاده از منوها
 • حل مثال سرعت حدی قطره در سقوط آزاد
 • حل مثال مدل سازی تبخیر قطرات مایع در کانال دایروی (اگر زمان اجازه دهد)
 • احتراق اسپری
 • استفاده از تزریق قطرات در شبیه سازی احتراقی(Delft Spray in Hot Co-flow)

د هزینه های کارگاه آموزشی

 • دانشجویان: 1000000 ریال (صد هزار تومان)
 • اعضای انجمن: 1500000 ریال (صد و پنجاه هزار تومان)
 • سایر شرکت کنندگان: 2000000 ریال (دویست هزار تومان)

خواهشمند است هزینه دوره به شماره حساب 3810598467 و یا شماره کارت 5859831019587749 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس به نام ناهیده میرزائی واريز و مدارک ثبت نام خود را برروی کارتابل کاربری خود در وبسایت دوم انجمن بارگذاری نمایید.

جهت ورود به وبسایت کلیک کنید

مدارک لازم جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی:

 • تصويرِ خوانای فيش بانكي
 • تصویر کارت ملی
 • تصویر کارت و یا گواهی عضویت در انجمن
 • تصویر کارت دانشجویی

لازم به ذکر است همه مدارک باید بصورت فایلzip بر روی سایت بارگذاری شود.