چهارمین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌‌های سوخت و احتراق

چهارمین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌‌های سوخت و احتراق

انجمن احتراق ایران در سومین دهه از فعالیت خود هم‌زمان با گردهمایی سالیانه انجمن احتراق