دوره آموزشی نرم افزار Ansys Chemkin Pro

دوره آموزشی نرم افزار Ansys Chemkin Pro

سرفصل مطالب: پیش‌پردازش تعریف داده‌های ترمودینامیکی، مکانیزم سینتیکی و داده‌های انتقالی با فرمت کمکین منابع