انجمن احتراق ايران دوره آموزشی “مدلسازی احتراق غیر پیش آمیخته به کمک نرم افزار FLUENT” را در روز پنجشنبه 2 آذرماه سال جاری در دانشگاه تربيت مدرس برگزار می نماید.

جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به فراخوان دوره آموزشی مراجعه کرده و یا با دبیرخانه انجمن تماس برقرار نمایید.