قابل توجه کلیه اعضا و علاقه مندان به حضور در پنجمین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع های سوخت و احتراق و پنجمین جشنواره عکس شعله

مهلت شرکت در جشنواره ملی ابتکارها و اختراع های سوخت و احتراق تا پایان وقت روز شنبه 6 بهمن ماه (ساعت 24) تمدید شد.

مهلت شرکت در حشنواره عکس شعله تا پایان وقت روز شنبه 13 بهمن ماه (ساعت 24) تمدید شد.

  لازم به ذکر است زمان شرکت در جشنواره به هیچ وجه تمدید نمی شود.