هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران

هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 14و 15 اسفندماه سال ۱۳۹۸ در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد. بدین‌وسیله از اعضای محترم انجمن احتراق ایران و استادان، پژوهشگران، مهندسان و دانشجویان ارجمند در سراسر کشور برای حضور، همکاری و ارائۀ مقالات دعوت به عمل می آید. ضمناً هرگونه حمایت انجمن احتراق ایران در جهت ارتقاء امکانات و برگزاری شکوهمند این کنفرانس موجب کمال امتنان خواهد بود.

آرم و لوگوی حامیان برگزاری این کنفرانس در پوستر، کتاب مجموعه مقالات و سایر متون رسمی مندرج خواهد شد. ضمنا در این کنفراس تسهیلاتی از نظر تخصیص فضای نمایشگاهی برای ارائۀ انتشارات و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی، ارائۀ کارگاه‌های آموزشی کوتاه‌مدت، تابلوی نصب بولتن و پوستر خلاصه مقالات منظور ‌گردیده است. تاریخ‌های مهم کنفرانس جهت اطلاع و ارسال مقاله به ترتیب زیر اعلام می‌گردد. بروشور و پوستر کنفرانس نیز متعاقباً ارسال خواهد شد.

تاریخ‌ های مهم کنفرانس:  

دریافت مقالات از 1/8/98 لغایت 30/9/98
اعلام نتایج اولیه 15/10/98
اعلام پذیرش قطعی 30/11/98