برنامه برگزاری کنفرانس شامل زمان بندی سخنرانی ها و همچنین ارائه هر کدام از مقالات پذیرفته شده به پیوست تقدیم می گردد. نحوه حضور در جلسات مجازی و شرکت در برنامه ها متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. ضمنا خدمت عزیزان معروض می دارد که آخرین مهلت واریز هزینه شرکت در کنفرانس تا تاریخ 15 مرداد ماه بوده و تنها مقالاتی که هزینه آنها تا این تاریخ پرداخت شده باشد به عنوان مقالات نهایی پذیرفته شده لحاظ خواهند شد. در صورت واریز لطفا تصویر رسید پرداختی را به ایمیل کنفرانس ارسال فرمایید.

 با تشکر و احترام
دبیرخانه هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

 برنامه برگزاری هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران