ششمین جشنواره عکس شعله همزمان با نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران در دانشگاه شیراز برگزار می گردد:

شرایط شرکت در جشنواره: هرشخص مجاز به ارسال سه قطعه عکس مرتبط به موضوعات احتراقی و از آثار خود می باشد. همراه با هر عکس ارسالی، توضیحات علمی و فنی شامل تنظیمات دوربین، مشخصات شعله و سایر ویژگی های سوژه ارائه شود.

نحوه شرکت در جشنواره: شرکت کنندگان می توانند عکس های احتراقی را به همراه اطلاعات زیر به پست الکترونیکی نهمین کنفرانس احتراق ایران به آدرسfcci2022@shirazu.ac.ir  ارسال نماید.

اطلاعات مورد نیاز: نام و نام خانوادگی، شماره تماس، دانشگاه محل تحصیل و توضیحات مربوط به هر عکس

اطلاعات بیشتر در وبسایت کنفرانس:

 

Website: https://fcci2022.shirazu.ac.ir/fa/

Email: fcci2022@shirazu.ac.ir