انتخاب رساله و پایان نامه برتر احتراقی

انجمن احتراق ایران با همکاری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز برگزار می‌کند: 
انتخاب رساله و پایان نامه برتر احتراقی همزمان با نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران – مهلت ارسال آثار: ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ 
ارسال آثار به آدرس ایمیل‌های: fcci2022@shirazu.ac.ir و 9th.fcc.2022@gmail.com