عضویت حقوقی در انجمن احتراق ایران شامل دانشگاه‌ها، مؤسسات دولتی و غیردولتی، کارخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که در زمینه‌های فنی، علمی و پژوهشی مربوط به انجمن فعالیت دارند. این نوع عضویت در سه سطح انجام می‌شود:  

سطح یک (حق عضویت سالانه: 10 میلیون تومان) سطح دو (حق عضویت سالانه: 7 میلیون و 500 هزار تومان) سطح سه  (حق عضویت سالانه: 5 میلیون تومان)
ارائه گواهینامه عضویت حقوقی در انجمن
انجام یک مصاحبه زنده در شبکه اجتماعی انجمن
یک روز مشاوره احتراقی رایگان متناسب با فعالیت شرکت
10 درصد تخفیف در دوره‌های آموزشی، کنفرانس‌ها و همایش‌های انجمن برای 3 نفر
تبلیغات پوستری 4 بار در سال در شبکه اجتماعی انجمن
قرار دادن لینک سایت شرکت در سایت انجمن
صدور کارت عضویت حقیقی برای 5 نفر از کارشناسان شرکت
داوری طرحهای اختراعی و ابتکاری با 10 درصد تخفیف (حداکثر 3 طرح در سال)
ارائه گواهینامه عضویت حقوقی در انجمن
10 درصد تخفیف در دوره‌های آموزشی، کنفرانسها و همایشهای انجمن (برای 3 نفر)
تبلیغات پوستری 2 بار در سال در شبکه اجتماعی انجمن
قرار دادن لینک سایت شرکت در روی سایت انجمن
صدور کارت عضویت حقیقی برای 3 نفر از کارشناسان شرکت
داوری طرحهای اختراعی و ابتکاری با 10 درصد تخفیف (حداکثر 2 طرح در سال)
ارائه گواهینامه عضویت حقوقی در انجمن
10 درصد تخفیف در دوره‌های آموزشی، کنفرانس‌ها و همایش‌های انجمن (برای 2 نفر)
صدور کارت عضویت حقیقی برای 2 نفر از کارشناسان شرکت

مدارک لازم جهت عضویت عبارتند از:

مشخصات و مستندات موسسه/سازمان مندرج در فرم عضویت حقوقی
مشخصات عمومی و تحصیلی نماینده موسسه/سازمان مندرج در فرم عضویت حقوقی
فيش بانکی پرداخت حق عضویت برای يک سال عضویت در انجمن احتراق ايران به حساب جاری 143390756 (شماره کارت متصل به حساب 5859837006999862 و شماره شبا جاری IR470180000000000143390756) بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس کد شعبه 1433 بنام انجمن احتراق ايران

  •  هریک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
تبصره ۲: اعضای حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

  • استفعای کتبی
  • عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره ۱: تایید خاتمه عضویت با هیات مدیره است.10