English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 82883962 (021)
نمابر: 82883962 (021)
آدرس دبیرخانه: تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي، دبيرخانه انجمن احتراق ايران - کد پستی 1411713116
پست الکترونیکی: combustion@modares.ac.ir
صندوق پستی: 311-14115
کنفرانس‌های انجمن

پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق ایراندر روزهای‌ 16 و 17 بهمن ­ماه 1392 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد. این کنفرانس به­‌منظور به اشتراک‌­گذاری دستاوردهای پژوهشگران بخش­‌های مختلف دانشگاه و صنعت، توسط انجمن احتراق ايران و دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.

محورهای اصلی این کنفرانس تئوری سوخت و احتراق، سوخت و احتراق صنعتی، موتورهای درون‌سوز، سيستم­‌های توان و پيشرانش، محيط زيست و ايمنی، سوخت و احتراق در بخش­‌های تجاری و مسکونی، و مديريت و اقتصاد سوخت و احتراق را شامل می‌­شد.

لیست مقالات کنفرانس

1-    بررسی عملکرد فرایند گازسازي زیستتوده در یک راکتور بستر سیالشده حبابی؛ مدلسازي سینتیکی


حجت قاسمی، رسول شاهسون


دریافت مقاله


2- مدلسازي سینتیکی گازسازي سوختهاي سنگین در یک راکتور جریان حامل


حجت قاسمی، سید محسن بهشتی، رسول شاهسون


دریافت مقاله


3-    افزایش ایمنی و راندمان اقتصادي با تولید انرژي از سوخت متان حاصل از عملیات گازکشی معدن زغالسنگ طبس


عادل طاهري، فرهنگ سرشکی


دریافت مقاله


4-    بررسی تجربی و عددي نسبت اکسید کننده به سوخت در سوخت جامد  KnSu


مصطفی اردشیري، محمد حسن جوارشکیان


دریافت مقاله


5-    شبیه سازي احتراق سوخت رادیکال آزاد و اثرات آن بر روي آلایندههاي خروجی و عملکرد موتور


کورش عطاریان، حسین قماشی، امین میرزامحمد

دریافت مقاله


6-    تأثیر ساختار انژکتور از دیدگاه شعاع انحناي ورودي نازل و زاویه نازل ها بر احتراق و آلایندگی


هادي تقوي فر، شهرام خلیل آریا

دریافت مقاله


7-    ارائه ي یک مکانیزم کاهشی جدید براي اکسیداسیون متان به روش حداقلسازي خطاي شبیه سازي


علی اسدي، علیرضا فارسیزاده، جواد خادم

دریافت مقاله


8-    بررسی تاثیر رطوبت نسبی موجود در هواي ورودي به محفظه احتراق ، در احتراق غیر پیش آمیخته متان/ هوا بر میزان ماکزیمم دما و انتشار آلودگیNOx


صالح توده فلاح، محمدصادق ولیپور

دریافت مقاله


9-    تاثیر متیل استر روغن چربی طیور بر آلاینده هاي خروجی اگزوز یک موتور دیزل


مالک باوفا ، محمد طبسی زاده، عبدالعلی فرزاد، برات قبادیان، حسین عشقی

 

دریافت مقاله10-    استحصال بیودیزل از روغن چربی طیور محتوي اسید چرب آزاد بالا

مالک باوفا ، محمد طبسی زاده، عبدالعلی فرزاد، برات قبادیان، حسین عشقی

دریافت مقاله


11-    مطالعه عددي احتراق-آشفتگی- تشعشع در شعله هاي نفوذي متان- هیدروژن همراه با حضور جسم جداکننده

بابک کشیر، صادق تابع جماعت

دریافت مقاله


12-    بررسی سوزش فرسایشی در موتورهاي پیشرانه جامد

معصومه ندیمی، سید هوشنگ خاندانی، علی اسدي

دریافت مقاله13-    بررسی تاثیرات نانو بر خواص احتراقی پیشرانههاي جامد دو پایه و دو پایه اصلاح شده کامپوزیتی (CMDB)

معصومه ندیمی، سید هوشنگ خاندانی، علی اسدي

دریافت مقاله14-    بررسی عددي تاثیرات اضافه نمودن هیدروژن و بخارآب بر انتشار آلایندهها در احتراق پیش آمیخته متان-هوا

اسماعیل خسروجردي، حمید ممهدي هروي، سروش خسروجردی

دریافت مقاله15-    بررسی اثر دوران بدنه بر کارایی کوره دوار ذوب آلومینیوم با استفاده از شبیه سازي عددي

مجتبی رحیمپور، کیومرث مظاهري، یسیدحسین سیدین

دریافت مقاله16-    اثر دیواره موجدار بر احتراق پیش آمیخته متلاطم متان-هوا در محیط متخلخل

سید علی ناقدي فر، حمید ممهدي هروي وایمان زحمتکش

دریافت مقاله17-    مطالعه عددي پایداري شعله احتراقی مخلوط پروپان- هوا در یک میکرو برنر با کانال واگرا

حمیدرضا عسکري فرد جهرمی،سیامک حسین پور

دریافت مقاله18-    بررسی تشکیل آلایندههاي NOX  در مدل دو بعدي شعلهي پیش مخلوط جزئی جریان مخالف

سیامک حسینپور، سیدجعفر پارچینی

دریافت مقاله19-    بررسی ایمنی مصالح ساختمانی در برابر آتش به کمک مدلسازي گسترش شعله

فرزانه کاظمی قلعه جوق، آرش نجفی، علی نعمت اله زاده

دریافت مقاله20-    تهیه و تعیین خصوصیات فیزیکی – شیمیایی نانوکاتالیست با استفاده از مواد پیشرو استات جهت بکارگیري در       

CuO-ZnO-Al2O3/HZSM- 5  سنتز مستقیم دي متیل اتر :اثر مدت زمان تابش اولتراسوند

سمیه الهیاري، محمد حقیقی، امن اله عبادي، شاهین حسین زاده

دریافت مقاله21-    تأثیر توان اولتراسوند در خواص فیزیکی شیمیایی و عملکرد کاتالیستی– نانوکاتالیست  CuO-ZnO-Al2O3/HZSM- 5 سنتزي از مواد پیشرو نیترات جهت استفاده در تبدیل مستقیم گاز سنتز به DME به عنوان سوخت سبز

سمیه الهیاري، محمد حقیقی، امن اله عبادي، حبیب قوام سعیدی

دریافت مقاله22-    تبدیل گاز سنتز به متانول روي کاتالیست نانوساختار CuO-ZnO-AL2O3 سنتزی به روش اولتراسوند همرسویی با استفاده از مواد پیشرونیترات

سمیه الهیاري، محمد حقیقی، امن اله عبادي، حبیب قوام سعیدی

دریافت مقاله23-    مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

نگین معلمی خیاوي، سیامک حسین پور

دریافت مقاله24-    بررسی رفتار جریان دوفاز واکنشی در یک محفظه احتراق (احتراق غنی، اختلاط سریع، احتراق رقیق) RQL

حامد زینی وند

دریافت مقاله25-     بهینهسازي واکنش تولید بیودیزل از روغن گیاهی کرچک با استفاده از امواج فراصوت و به کمک روش سطح پاسخ

محمدرضا سبزي ملکی، برات قبادیان، محسن مظلوم فارسیباف، مسعود دهقانی صوفی، غلامحسین نجفی

دریافت مقاله26-    شبیهسازي عددي جریان آشفته احتراقی بهمنظور ارائه طرح کاهش آلایندگی CO در یک کوره پس سوز پسماندهای نفتی فرایندهای پالایشگاهی

مسعود دربندي، باقر ابرار، محمدباقر بارزبان

دریافت مقاله27-    بررسی تئوري تجربی آلایندگی CO  در یک کوره نمونه پس سوز

مسعود دربندی، باقر ابرار، محسن خدادادی یزدی، محمد باقر بارزیان

دریافت مقاله28-    بررسی عددي اثر مقدار پیچش جریان بر احتراق کم پیچش

محمد شهسواري، محمدحسین عرب نژاد، محمد فرشچی

دریافت مقاله29-    تحلیل عددي ریز احتراق در ریزمحفظه-هاي استوانه-اي پله-اي با سوخت همگن هیدروژن- هوا و متان-هیدروژن- هوا

حمید شمسی، سجاد رحمتیان، آیت اله قره خانی، مصطفی میرسلیم

دریافت مقاله30-    مطالعه عددي احتراق متان در جریان چرخشی

سید بشیر اجله، صادق تابع جماعت، مسعود عیدي عطارزاده

دریافت مقاله31-    مطالعه پدیده خاموشی– اشتعال مکرر در احتراق رقیق هیدروژن – هوا درون میکرو کانال گرم شونده

کیومرث مظاهري، علیرضا علیپور

دریافت مقاله32-    محاسبه ناپایداري خطی احتراق در یک موتور سوخت جامد دوپایه و مقایسه با نتایج موجود

علی سیف اله زاده، منصور جهانگیري، علی امینیان

دریافت مقاله33-    بررسی تجربی احتراق و آلاینده هاي خروجی از یک موتور اشتعال تراکمی راهبرد احتراقی نیمه پیش آمیخته اشتعال تراکمی

سعید عبدالملکی

دریافت مقاله34-    بررسی تغییرات سینتیکی و ترمودینامیکی خود اشتعالی متان با افزودن گاز سنتزي در یک موتور اشتعال تراکمی همگن

مسعود ریحانیان، سینا وشتانی، سمیرا اکبري، وحید حسینی

دریافت مقاله35-    بررسی تجربی اثر رقیقسازي نیتروژن بر روي شعله پیش آمیخته متان – اکسیژن در یک راکتور مقیاس مزو

سروش صرافان صادقی، صادق تابع جماعت

دریافت مقاله36-    بررسی پارامترهاي احتراقی مدل کسر مخلوط در مدلسازي آتشسوزي در تونل با استفاده از نرم افزار FDS

معصومه رئوفی، کیومرث مظاهري، مهدي تیماجی

دریافت مقاله37-    مدل سازي پارامترهاي بالستیک داخلی موتور سوخت جامد توسط مدل پیشنهادي SPPMEF

معصومه ندیمی، روزبه رمضانی

دریافت مقاله38-    جایگزنی برخی از خواص بخار سوخت با خواص هوا؛ راهکاري ساده و موثر جهت مدلسازي رفتار تبخیري قطرات سوختهاي فسیلی و زیستی

امیرامیدوار، کاظم شعبانی راد

دریافت مقاله39-    مطالعه سرد یک کوره امحاء گاز پسماند براي ارزیابی طرح هاي مختلف ورود گاز پسماند به کوره در کاهش آلایندگی

مسعود دربندی، محمدرضا مدرس

دریافت مقاله40-    مطالعه کوره امحاء پسماندهاي هیدروکربنی گازي، براي ارزیابی اثر مقاطع مختلف در میزان اختلاط و زمان ماندگاری گونه های شیمیایی

مسعود دربندی، محمدرضا مدرس

دریافت مقاله41-    مطالعه عددي گذار از جت شعله آشفته به تراك در لولهاي حاوي مخلوط استوکیومتري هیدروژن- هوا

سبحان امامی کوپائی، کیومرث مظاهري، علی شمعونیپور

دریافت مقاله42-    بررسی اثرات تغییر نسبت فشار کمپرسور برروي عملکرد یک چرخه ترکیبی توربین گاز و پیل سوختی اکسید جامد

یعقوب ایرا، مجید قاسمی، جاماسب پیرکندي، کیانوش دولتی اصل

دریافت مقاله43-    بررسی عددي ساختار شعله و پایداري آن در رمجت

مجتبی دهقان منشادي، علیرضا مستوفی زاده، پرویز هاشمی

دریافت مقاله44-    تأثیر افزودن سریا ( 30 %) روي خواص فیزیکی شیمیائی و کاتالیستی اکسید– نانوساختار CuO/ZnO/Al2O3 سنتزي به روش احتراقی اوره نیترات جهت استفاده– در تولید هیدروژن با استفاده از ریفورمینگ متانول در حضور بخار آب

شهاب مینائی، محمد حقیقی، نعیمه جدیري، حسین عجمین، مظفر عبدالهی فر

دریافت مقاله45-    مقایسه نسبت 4/4/4 . 8/4/4 اکسید نانوساختار CuO/ZnO/Al2O3  4 سنتزی به روش احتراق اوره نیترات جهت استفاده در تولید هیدروژن به عنوان سوخت پاک

رضا شکرانی، محمد حقیقی، نعیمه جدیري، مظفر عبدالهیفر، حسین عجمین

دریافت مقاله46-    مدلسازي احتراق ابرذرات پیش مخلوط در شعلههاي جریان متقابل

مهدي بیدآبادي، علی اسماعیلنژاد

دریافت مقاله47-    مدلسازي کوره دوار سیمان بر اساس مدل اسپنگ به منظور بررسی تأثیر سیستم زنجیري بر بهبود انتقال حرارت

حبیب اله فاتح نوبندگانی، کیومرث مظاهري

دریافت مقاله48-    بررسی اثر تزریق اوره جهت کاهش اکسید هاي ازت در موتور هاي احتراق داخلی با سوخت بیودیزل

کاظم بشیرنژاد، جاوید ظهرابی چکنه، سعید حسینقلی زاده مقدم

دریافت مقاله49-    مطالعه اثر نسبت همارزي دو نوع سوخت در یک جریان واکنشی داراي سرعت و فشار متغیر

محمدصالح عبدالهپور، وحید رضایی، امیر مردانی

دریافت مقاله50-    بررسی تاثیر نوع سوخت و شرایط ورودي بر ساختار شعله و آلایندگی محفظه احتراق توربین گاز

محمد حسین عسکري، مهدي اشجعی

دریافت مقاله51-    مطالعه تجربی یک مبدل حرارتی گرمکن آب با مشعلهاي متخلخل و مقایسه با مشعل معمولی

سید عبدالمهدي هاشمی، احمدرضا طیاره، مجید نیکفر

دریافت مقاله52-    تاثیر درصد اختلاط بنزین در مخلوط گاز طبیعی - بنزین - هوا روي سرعت سوختن لایهاي

ابراهیم عبدي اقدم، رحمان نیکوکار، محسن باشی

دریافت مقاله53-    بررسی تجربی اثر دماي مخلوط ورودي و تغییر وضعیت دریچه گاز بر عملکرد یک موتور تک سیلندر دو سوخته

سید اسماعیل حسینی پشته، ابراهیم عبدي اقدم، مجید انصاری کلاچاهی، محسن باشی

دریافت مقاله54-    مطالعه تجربی وابستگی نرخ حرارت آزاد شده و تاخیر اشتعال به اختلاط سوخت و هوا در یک موتور اشتعال جرقه¬ای

محسن باشی، ابراهیم عبدي اقدم، سید اسماعیل حسینی پشته، مجید انصاری کلاچاهی

دریافت مقاله55-    بکارگیري زئولیت طبیعی فعال شده با اسید کلریدریک در سنتز نانوکاتالیست Cu/Clinoptilolite-CeO2 براي اکسیداسیون ترکیبات فرار آلی موجود در هواي آلوده در دمای پایین

لیلا یوسفی، محمد حقیقی، سمیه الهیاري، رضا شکرانی

دریافت مقاله56-    حذف تولوئن از هواي آلوده به روش اکسیداسیون روي نانوکاتالیست Mn(5,10,15%)/Clinoptilolite-CeO2 سنتزي به روش سونوشیمی

لیلا یوسفی، محمد حقیقی، سمیه الهیاري، رضا شکرانی

دریافت مقاله57-    تأثیر افزودن نیکل روي خواص و عملکرد نانوکاتالیست Ni/Clinoptilolite تقویت شده با سریا جهت اکسیداسیون کامل تولوئن در تصفیه جریانهاي گازي آلوده صنعتی

لیلا یوسفی، محمد حقیقی، سمیه الهیاري

دریافت مقاله58-    اثر زاویه انژکتور سوخت در احتراق HiTAC

مصطفی الطافی، سید کامبیز عبدالله، صادق تابع جماعت

دریافت مقاله59-    کاهش مصرف سوخت با کاهش هواي اضافه مشعل

مصطفی الطافی، سید کامبیز عبدالله

دریافت مقاله60-    تولید هیدروژن از متانول براي استفاده در پیلهاي سوختی روي کاتالیستهاي نانوساختار CuO(50)/CeO2(35)/Al2O3 و   (( 15 CuO(50)/ZrO2(35)/Al2O3( 15 سنتزی به روش رسوبی همگن

جواد بانشی، محمد حقیقی، نعیمه جدیري، مظفر عبدالهی فر، حسین عجمین

دریافت مقاله61-    ارزیابی فناوريهاي نوین در تولید بیودیزل به عنوان سوخت سبز

بهگام رحمانی وحید، محمد حقیقی

دریافت مقاله62-    بهینه سازي فرآیند احیاي زباله سوز واحد بازیافت گوگرد با استفاده از شبیه سازي عددي

سید محمد جوادي مال آباد، مهدي عرب، مهدي خباز، ندا رجبی

 

دریافت مقاله63-    حذف تولوئن از گازهاي آلوده صنعتی به روش اکسیداسیون کامل روي نانوکاتالیست Pt(1%)/CeO2(10%)-Clinoptilolite سنتزي به روش فعال سازي با اسید و رسوبی

مجید آمره، محمد حقیقی، مریم احمدي، سمیه الهیاري

دریافت مقاله64-    اکسیداسیون کامل تولوئن روي نانو سریاي سنتزي به روشهاي سل- ژل و ردوکس جهت استفاده در تصفیه هوای آلوده

زهرا عباسی، محمد حقیقی، اسماعیل فاتحی فر، سیده مریم حسینی، سمیه الهیاری

دریافت مقاله65-    تعیین محدوده پایدار فرکانس پایین محفظه احتراق موتور سوخت مایع در رژیم کاري تغییر تراست

علیرضا رمضانی

دریافت مقاله66-    تدوین مدل مرتبه پایین ناپایداري ترموآکوستیک محفظه احتراق توربین گاز

سمیه نصرتی شعار، عباس فخر طباطبایی، روزبه ریاضی

دریافت مقاله67-    بررسی مدلهاي زیرشبکۀ شبیهسازي گردابههاي بزرگ براي پیشبینی جریان بازشو در آتش سوزي فضاي یک-اتاقی

هادي پاسدار شهري، قاسم حیدرينژاد، کیومرث مظاهري

دریافت مقاله68-    شبیهسازي سهبعدي پنل تشعشعی کاتالیستی با فرض برابري شروود و ناسلت روي سطح پنل

سید مصطفی حسینعلیپور، مسعود مددالهی، آروین بهروان، محمد مهدی نمازی

 

دریافت مقاله
69. The effect of EGR rates on performance and emissions of a DI diesel engine fuelled with biodiesel blends.

P.Soltani , H. Haiiaghaalizade, B.Shadidi

Download paper70. Numerical Analysis of Laminar Flame Speed for H2-NH3-Air mixtures in Premixed Jet Flames

P.Zahedi, K.Yousofi

Download paper71. Numerical Simulation of Methane/Air Combustion with CO2 Dilution in A Gas Turbine Combustor

Razavi, Tabejamaat

Download paper72. Modeling Flame Propagation Of Coal Dust Cloud Combustion In Heterogeneous Environment

M.Bidabadi, M.Mohammadi, M.Molazade, S.Yousofi, A.pourfar

Download paper73. Simulation of combustion in a porous medium with high pressure and temperature conditions

A.Mohammadi, A.Jazayeri, M.Ziabasharhagh

Download paper