English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 82883962 (021)
نمابر: 82883962 (021)
آدرس دبیرخانه: تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي، دبيرخانه انجمن احتراق ايران - کد پستی 1411713116
پست الکترونیکی: combustion@modares.ac.ir
صندوق پستی: 311-14115
معرفی انجمن

اساسنامه انجمن احتراق ایران

فصل اول-کلیات و اهداف
ماده ۱: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و دانش فنی سیستم‌های احتراقی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوطه، انجمن احتراق ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
 
ماده ۲: انجمن مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.
 
ماده ۳:  مرکز انجمن در شهر تهران است. شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
 
ماده ۴:  انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
 
 
فصل دوم ـ وظایف و فعالیتها:
 
ماده ۵:  به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
 
۱ـ۵ـ انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم احتراق سروکار دارند.
 
۲ـ۵ـ همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی و صنعتی در زمینه ارائه، ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور صنعت، آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
 
۳ـ۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران، مهندسان و صنعتگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
 
۴-۵- ارائه خدمات فنی، آموزشی و پژوهشی
 
۵-۵- تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
 
۶-۵- انتشار کتب و نشریات علمی.
 
 
فصل سوم ـ انواع و شرایط عضویت
 
۱-۶-عضویت پیوسته
 
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های مهندسی و یا علوم وابسته به احتراق باشند، می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
 
۲-۶- عضویت وابسته:
 
افرادی که دارای شرایط زیر هستند می‌توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند:
 
کسانی که دارای حداقل درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ باشند و به نحوی در ارتباط با مهندسی سیستم‌های احتراق فعال بوده‌اند.
 
۳-۶- عضویت دانشجویی
 
کلیه دانشجویانی که در رشته‌های مهندسی یا علوم وابسته به احتراق به تحصیل اشتغال دارند.
 
۴-۶- عضویت افتخاری
 
شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های مهندسی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده نموده باشند.
 
۵-۶- اعضای حقوقی
 
سازمانهایی که در زمینه‌های فنی، علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن در آیند.
 
تبصره ۱: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶- می‌باشند با تصویب هیأت مدیره می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
 
تبصره ۲: اعضای حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.
 
ماده ۷: هریک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط  مجمع عمومی تعیین می‌گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
 
تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
 
تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
 
ماده ۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد.
 
۱-۸- استفعای کتبی
 
۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
 
تبصره ۱: تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.
 
 
فصل چهارم: ارکان انجمن
 
ماده ۹: ارکان اصلی عبارتند از:
 
الف: مجمع عمومی          ب: هیأت مدیره                 ج) بازرسان
 
الف: مجمع عمومی
 
ماده ۱۰- مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود.
 
۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.
 
۲-۱۰- در صورتیکه در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
 
۳-۱۰- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.
 
تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
 
تبصره ۲: یک سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند، مشروط بر اینکه هیأت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضا ایشان پاسخ منفی داده باشد. در چنین حالتی، ایشان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح نمایند.
 
تبصره ۳: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع از میان اعضاء انتخاب خواهد شد.
 
ماده ۱۱: وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:
 
۱-۱۱-  انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان
 
۲-۱۱-  تصویب خط مشی انجمن
 
۳-۱۱-  بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرسان
 
۴-۱۱-  تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
 
۵-۱۱-  تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
 
۶-۱۱-  عزل هیأت مدیره و بازرسان
 
۷-۱۱-  تصویب انحلال انجمن
 
۸-۱۱-  بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.
 
تبصره ۱: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.
 
تبصره۲: اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.
 
تبصره ۳: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.
 
تبصره ۴: مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیری در مواد بندهای ۵-۱۱ و ۶-۱۱ و ۷-۱۱ تشکیل می‌شود.
 
ب- هیأت مدیره
 
ماده ۱۲: هیأت مدیره انجمن مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر علی البدل می‌باشد. که هر ۲ سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.
 
۱-۱۲-  هیچیک از اعضاء نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.
 
۲-۱۲-  عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.
 
۳-۱۲-  هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.
 
۴-۱۲-  کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس هیأت مدیره یا یکی از اعضاء منتخب هیأت مدیره معتبر است.
 
۵-۱۲-  هیأت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن باتاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.
 
۶-۱۲-  جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.
 
۷-۱۲-  کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می‌شود.
 
۸-۱۲-  شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضای بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
 
۹-۱۲-  در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
 
۱۰-۱۲-  شرکت بازرسان در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
 
۱۱-۱۲-  هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.
 
تبصره ۱: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
 
ماده ۱۳: هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
 
۱-۱۳-  اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
 
۲-۱۳-  تشکیل گروه‌‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.
 
۳-۱۳-  هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.
 
۴-۱۳-  به استثنای موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می‌باشد.
 
۵-۱۳-  تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.
 
۶-۱۳-  اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیلی و حق توکیل به غیر.
 
۷-۱۳-  انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.
 
۸-۱۳-  اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چهارچوب وظایف انجمن.
 
۹-۱۳-  جلب هدایا و کمکهای مالی.
 
۱۰-۱۳-  اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی.
 
۱۱-۱۳-  اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
 
۱۲-۱۳-  ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 
ج-بازرسان
 
ماده ۱۴: مجمع عمومی عادی ۲ نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب می‌نماید.
 
تبصره ۱: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
 
ماده ۱۵: وظایف بازرسان به شرح زیر است.
 
۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
 
۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.
 
۳-۱۵- گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
 
تبصره ۱: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرسان قرار گیرد.
 
 
فصل پنجم – گروههای علمی انجمن
 
ماده ۱۶: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره تعیین می‌شود به فعالیت می‌پردازد:
 
۱)   گروههای تخصصی
 
۲)   کمیته آموزش و پژوهش
 
۳)   کمیته انتشارات
 
۴)   کمیته آمار و اطلاعات
 
۵)   کمیته پذیرش و روابط عمومی
 
۶)   کمیته گردهمایی‌های علمی و صنعتی
 
۷)   کمیته برنامه‌ریزی
 
۸)   کمیته ارتباط با صنایع
 
۱-۱۶- تهیه و تصویب آیین‌نامه تشکیل گروهها و کمیته‌ها با هیأت مدیره می‌باشد.
 
 
فصل ششم-بودجه و مواد متفرقه
 
ماده ۱۷- منابع مالی انجمن عبارتند از:
 
۱-۱۷-  حق عضویت اعضا
 
۲-۱۷-  درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای
 
۳-۱۷-  دریافت هدایا و کمکها
 
۴-۱۷- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.
 
ماده ۱۸-  درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.
 
ماده ۱۹- کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.
 
ماده ۲۰- هیچیک از موسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.
 
ماده ۲۱- کلیه مدارک و پرونده‌های مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیتهای انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آن قرار خواهد گرفت.
 
ماده ۲۲- هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.
 
ماده ۲۳- انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.
 
ماده ۲۴- در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی کلیه داراییهای منقول و غیر منقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.
 
ماده ۲۵- این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۵ ماده، ۶۵ زیر ماده  و ۱۵ تبصره در جلسه مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۸۰ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.