فارسى
Contact Info
 
Phone: 82883962-021
Fax: 82883962 021-81032238 021
Secretariat Address: Tarbiat Modares University, Jalal Ale Ahmad Highway, Tehran, Iran
Email address: icimail@ici.org.ir
PostalCode: 311-14115
SeeDetailInfos

1393/09/01 - 11:59

مالکیت فکری به عنوان یکی از زیر ساخت‌های مهم توسعه فناوری است که امروزه در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در همین راستا انجمن احتراق ایران در دومین دهه از فعالیت خود همزمان با گردهمایی سالیانه انجمن احتراق ایران  اقدام به برگزاری «نخستین جشنواره ملي ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق»‌ ‏‌‌‌‌می‌نمايد، تا ضمن قدرداني نمودن از مبتکران طرح‌هاي برگزيده، امکان برقراري ارتباط ميان ايشان با صنعت‌گران، مسئولان و فعالان حوزه سوخت و احتراق ايران فراهم گردد.

لینک جشنواره

VisitedCount : 1111
Published Date : 1393/09/01 - 11:59
Date of last update : 1393/09/01 - 11:59
Information

The Iranian Combustion Institute is a non-profit, scientific and educational organization, founded in 2001, which serves the purpose to promote and disseminate combustion research.